Polityka Prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Cloudity sp. z o.o. (dalej „Cloudity”) swoje dane osobowe, w tym uczestników organizowanych przez Cloudity eventów, śniadań biznesowych, naszych kontrahentów i ich pracowników oraz subskrybentów newslettera, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

 

W niniejszej polityce przedstawiamy obowiązujące w Cloudity zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

Administrator danych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Cloudity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, posiadająca następujące numery identyfikacyjne NIP: 951-23-79-071, KRS: 000050582, REGON: 147192818. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: contact@cloudity.pl.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty współpracujące z Administratorem, tj. Salesforce.com inc. z siedzibą w San Francisco, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, CA 94105.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Cloudity to firma z branży IT oferująca wdrożenia rozwiązań Salesforce. Realizując swoje cele biznesowe, Cloudity przetwarza dane osobowe w następujących celach:Cel przetwarzania


Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
Cloudity w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji, kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.


Rozpatrywanie skarg i
reklamacji.
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymiart. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.


-
Prowadzenie statystykArt. 6 ust. 1 lit f RODO

Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie dla celów statystycznych.
Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Cloudity i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Prowadzenie rekrutacjiArt. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne, nie dłużej niż rok.
Administrator, bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.


Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami
Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe, przez lat 50, a w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

Odbiorcy danych

 

W związku z prowadzoną działalnością, Cloudity będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Cloudity konsultantom, tłumaczom, prawnikom w zakresie usług świadczonych na rzecz klientów Cloudity
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym Cloudity w prowadzonej działalności na jej zlecenie,
  w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, firmom kurierskim.
 • podmiotom audytującym naszą działalność,
 • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Cloudity w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Cloudity i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 

Współadministrowanie danymi przez Cloudity

 

W związku z organizacją przez Cloudity różnego rodzaju eventów tj, śniadania biznesowe, może dojść do sytuacji, w której Cloudity i podmiot współorganizujący dany event (np. Salesforce), będą współadministratorami Państwa danych, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanej do Państwa klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 i 14 RODO.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Cloudity przysługuje prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Cloudity z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Cloudity (m.in. szkoleń, wsparcia przy wdrożenia systemów) lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem, muszą Państwo podać swoje dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) mogą być udostępnione Cloudity przez podmiot, który dokonał rejestracji Pani/Pana osoby na szkolenie organizowane przez Cloudity.

 

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Cloudity danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Polityka Prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Cloudity sp. z o.o. (dalej „Cloudity”) swoje dane osobowe, w tym uczestników organizowanych przez Cloudity eventów, śniadań biznesowych, naszych kontrahentów i ich pracowników oraz subskrybentów newslettera, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

 

W niniejszej polityce przedstawiamy obowiązujące w Cloudity zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

Administrator danych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Cloudity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, posiadająca następujące numery identyfikacyjne NIP: 951-23-79-071, KRS: 000050582, REGON: 147192818. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: contact@cloudity.pl

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Cloudity to firma z branży IT oferująca wdrożenia rozwiązań Salesforce. Realizując swoje cele biznesowe, Cloudity przetwarza dane osobowe w następujących celach:Cel przetwarzania


Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
Cloudity w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji, kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.


Rozpatrywanie skarg i
reklamacji.
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymiart. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.


-
Prowadzenie statystykArt. 6 ust. 1 lit f RODO

Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie dla celów statystycznych.
Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Cloudity i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Prowadzenie rekrutacjiArt. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne, nie dłużej niż rok.
Administrator, bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.


Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami
Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe, przez lat 50, a w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

Odbiorcy danych

 

W związku z prowadzoną działalnością, Cloudity będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Cloudity konsultantom, tłumaczom, prawnikom w zakresie usług świadczonych na rzecz klientów Cloudity
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym Cloudity w prowadzonej działalności na jej zlecenie,
  w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, firmom kurierskim.
 • podmiotom audytującym naszą działalność,
 • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Cloudity w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Cloudity i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 

Współadministrowanie danymi przez Cloudity

 

W związku z organizacją przez Cloudity różnego rodzaju eventów tj, śniadania biznesowe, może dojść do sytuacji, w której Cloudity i podmiot współorganizujący dany event (np. Salesforce), będą współadministratorami Państwa danych, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanej do Państwa klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 i 14 RODO.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Cloudity przysługuje prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Cloudity z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Cloudity (m.in. szkoleń, wsparcia przy wdrożenia systemów) lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem, muszą Państwo podać swoje dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) mogą być udostępnione Cloudity przez podmiot, który dokonał rejestracji Pani/Pana osoby na szkolenie organizowane przez Cloudity.

 

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Cloudity danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.